Medic Tours Ltd.

החברה בינלאומית המספקת שרותים בתחום תיירות רפואית.

פירוט עבודות:
  • בניית ספר מותג ושפה פרסומית
  • עיצוב והפקת קטלוגים
  • הפקת מגוון עבודות דפוס
  • בניית אתר אינטרנט של החברה
  • קידום האתר
Google+